windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

     충청남도 /                              기독교 신학교

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

 논산시

 대전 신학교대전분교

 041-741-8815

 논산시 양촌면 양촌리 314-3

 

 

 한민학교(전 한성신학교)

 041-733-6561

 논산시 연산면 신양리 14-2

 초교파 (신태섭)

 서산시

 서산순복음신학교

 041-665-4111

 서산시 동문동 403-4

 이영춘

 아산시

 호서대학교

 041-540-5114

 아산시 배방면 세출리

 초교파(강성규)

 연기군

 선지신학교 

 041-863-6688

 연기군 전동면 심중리 146

 

 예산군

 충남신학교

 041-337-0211

 예산군 봉산면 효교리 405-28

  

 천안시

 성민대학교

 041-561-8013

 천안시 병천면 병천리 742-4

 초교파(리강무)

 

 고려신학대학원

 041-560-1971

 천안시 삼용동 40-1

 예장고신(이승미)

 

 나사렛신학대학교

 041-570-7713

 천안시 쌍용동 산456

 나사렛

 

 몬테소리선교원신학원

 041-551-0131

 천안시 신부동 327-15

 예장합동(문해철)

 

 천안대학교

 041-550-9125

 천안시 안서동 산115

 예장합동정통

  (이천수)

 

 겟세마네신학교

 041-572-3693

 천안시 동남구 다가동 392-16 

 

 태안군

 한국인터넷신학대학

 041-672-3304

 태안군 남면 신장리 신장리 163

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

 

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -