windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

     동해시 /                             교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

  괴란동

 

 

 

 

 

 

 

 

 구미동

 해오름교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 구호동

 

 

 

 

 

 

 

 

 귀운동

 

 

 

 

 

 

 

 

 나안동

 

 

 

 

 

 

 

 

 내동

 

 

 

 

 

 

 

 

 단봉동

 

 

 

 

 

 

 

 

 달방동

 

 

 

 

 

 

 

 

 대구동

 

 

 

 

 

 

 

 

 대진동

 

 

 

 

 

 

 

 

 동호동

 

 

 

 

 

 

 

 

 동회동

 

 

 

 

 

 

 

 

 만우동

 

 

 

 

 

 

 

 

 망상동

 

 

 

 

 

 

 

 

 묵호진동

 

 

 

 

 

 

 

 

 발한동

 동해장로교회

 장로

 

 

 

 

 

 

 부곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 북평동

 북평장로교회

 장로

 

 

 

 

 

 

 비천동

 

 

 

 

 

 

 

 

 삼화동

 

 

 

 

 

 

 

 

 송정동

 송정감리교회

 감리

 

 

 

 

 

 

 쇄운동

 

 

 

 

 

 

 

 

 신흥동

 

 

 

 

 

 

 

 

 심곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 어달동

 

 

 

 

 

 

 

 

 용정동

 

 

 

 

 

 

 

 

 이기동

 

 

 

 

 

 

 

 

 이도동

 

 

 

 

 

 

 

 

 이로동

 

 

 

 

 

 

 

 

 지가동

 

 

 

 

 

 

 

 

 지흥동

 

 

 

 

 

 

 

 

 천곡동

 동해명성교회

 예장

 천곡교회

 

 구세군동해교회

 구세군

 

 

 초구동

 

 

 

 

 

 

 

 

 추암동

 

 

 

 

 

 

 

 

 평릉동

 

 

 

 

 

 

 

 

 호현동

 

 

 

 

 

 

 

 

 효가동

 

 

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -